top of page

+420 604 167 924

Vědeckotechnický park ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín 760 05

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť nsure s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov prostredníctvom webového kontaktného formulára. Slúžia osobám, ktoré majú záujem o služby nsure s.r.o., majú záujem pre nsure s.r.o. pracovať alebo ich zaujímajú iné informácie o nsure s.r.o.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť nsure s.r.o., so sídlom Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, identifikačné číslo: 07453175, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 108245 (ďalej len “správca”).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: nsure s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, adresa elektronickej pošty info@nsure.cz, telefón +420  604 167 924.

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Druh osobných údajov a účel ich spracovania

Aby mohol správca kompletne vybaviť Váš dopyt, či akúkoľvek otázku, potrebuje k tomu od Vás získať nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko,

  • kontaktné informácie vrátane e-mailu a telefónneho čísla.


Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané iba po dobu nevyhnutne potrebnú na účel spracovania a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou webu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

bottom of page